Posts Tagged ‘skatteavtale Norge Spania’

Kildeskatt på pensjoner – lovforslag vedtatt

mai 8, 2009

I den senere tid har det vært mye fokus på Norges rett til kildebeskatning av pensjon ved skattemessig utflytting fra Norge. Bakgrunnen var Finansdepartementets høringsnotat av 19. desember 2007 om å innføre kildeskatt på pensjoner som resulterte i Finansdepartementets endelige lovforslag av 12. desember 2008 (Ot.prp. nr. 20 2008-2009). 2. mars 2009 vedtok Stortinget endringene i skatteloven som innfører kildeskatt på pensjoner mv. som blir utbetalt fra Norge til mottakere bosatt i utlandet. Vedtaket var i samsvar med Regjeringens forslag og skatten skal utgjøre 15 prosent av utbetalingen. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2010.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte vil vi i det følgende gi en fremstilling av tidligere rett, bakgrunnen for lovendringen i grove trekk, og avslutningsvis forholdet til skatteavtalen mellom Norge og Spania/konsekvenser for norske pensjonister med skattemessig bosted i Spania.

1. Tidligere rett

Pensjon, føderåd, livrente og lignende utbetalinger var etter tidligere regler skattepliktige for den som var bosatt i Norge etter skatteloven, men ikke for den som var bosatt i utlandet. Norge inngikk imidlertid skatteavtale med Spania 6. oktober 1999 som trådte i kraft 1. januar 2001. Under punkt 3 vil vi se nærmere på skatteavtalens betydning for spørsmålet om beskatningssted.

2. Innføring av kildeskatt på pensjoner

Lovendringen går ut på at pensjonister som flytter ut av Norge skal fortsette å betale skatt til Norge av pensjon opptjent i Norge også etter utflytting. Det refererer seg kun til endring av norsk intern rett, dvs. norsk skattelov og ikke regulering av beskatningsrett i evt. skatteavtaler som Norge har inngått med andre land, herunder skatteavtalen mellom Norge og Spania.

Hensynene bak lovendringen er for det første at dette vil bidra til å skape skattemessig likhet mellom pensjonister som skattegruppe. Videre begrunnes endringen i et ”sammenhenghensyn” mellom finansiering av pensjonene og beskatningene av dem. Når det offentlige delvis finansierer pensjonene gjennom tilskudd til folketrygden er det også rimelig at pensjonene beskattes i Norge. Reglene om kildeskatt har ytterligere den begrunnelse at de kan hindre ikke-beskatning og skatteunndragelser. Dette gjelder de tilfeller der en persons bostedsland har gitt Norge retten til å beskatte pensjoner som kommer fra Norge. Frem til lovendringen benyttet ikke Norge seg av denne retten, og det oppstod et skattehull der pensjonene verken ble skattlagt i Norge eller i pensjonistens bostedsland. Dette var imidlertid ikke tilfelle for pensjonister bosatt i Spania hvor beskatningsretten gis til bostedslandet. Foruten de ovenfor nevnte momenter har endringen den begrunnelse at kildebeskatningen vil være lett gjennomførbar ved at innretningen i Norge pålegges en forpliktelse til å trekke kildeskatten av utbetalingen.

Skatteplikten gjelder pensjonsytelser som allerede er skattepliktige for pensjonister som er bosatt i Norge, dvs. folketrygdens grunn- og tilleggspensjon og private og offentlige tjenestepensjoner.

Hvorvidt det de facto svarer seg at pensjonen beskattes i Norge eller i Spania avhenger av størrelsen på pensjonen. For uføre gjelder det særlige regler, med ulike typer fradrag etter uførhetsgrad. Ved 100 prosent uførhet skal det ikke betales skatt i Spania, men de spanske reglene for uførhet er strengere i Spania enn i Norge og det skal meget til for å nå opp i 100 prosent. Spanske skattemyndigheter kan kreve at uføre må undersøkes av en spansk lege for å tilpasse uførebegrepet til spansk skatterett.

3. Forholdet til skatteavtalen mellom Norge og Spania-konsekvens for nordmenn bosatt i Spania.

Skatteavtalens artikkel 18 fastsetter at pensjon skal beskattes der pensjonsmottaker har sitt bosted, og Norges rett til beskatning av pensjoner er dermed avskåret i skatteavtalen for personer som er residenter i Spania. Skatteavtalen fastlegger mao. en ren bostedsbeskatning på området for pensjon.

For at Norges rett til å beskatte pensjonen skal være avskåret etter skatteavtale, må imidlertid kravet om ”bosted” i skatteavtalens art. 18 anses oppfylt. Dette innebærer at norske skattemyndigheter må ha godtatt søknaden om skattemessig utflytting fra Norge til Spania basert på reglene i skatteavtalen. Det er mao. ikke tilstrekkelig at man er bosatt i Spania på det aktuelle tidspunkt (reglene om skattemessig utflytting vil av plassmessige hensyn ikke kunne gjennomgås i denne omgang og blir behandlet i neste artikkel som utgis 2. mai 2009).

Innføringen av kildeskatt vil således ikke ha konsekvenser for pensjonister bosatt i Spania. Finansdepartementet har for ordens skyld understreket dette i en pressemelding. Norges oppgivelse av beskatningsrett i disse tilfeller blir stående fast og blir ikke påvirket av at det innføres intern hjemmel for beskatning. Departementet tar imidlertid et vesentlig forbehold; reforhandling av skatteavtalen mellom Norge og Spania kan bli aktuelt. Pt. har departementet ikke foreslått reforhandling av skatteavtalen, og dersom dette foreslås en gang i fremtiden vil prosessen trolig ta relativt lang tid. I så fall vil beskatningsretten for Spania tilsvarende vil bortfalle. Det blir mao. ikke tale om dobbeltbeskatning av pensjonister bosatt i Spania.

Reklamer